Tuesday, September 30 2014 @ 06:54 PM CDT

Cov Pab Txhawb

Sponsors

Who's Online

Guest Users: 5

User Functions

Login

Peb Cov Vasab


xov xwm   Home   Home   xov xwm     

Live Broadcast

banner

Unlimited Listeners3 Yam yuav tau paub

  • Wednesday, August 13 2014 @ 08:13 PM CDT
  • Views: 156
3 yam ntawm leej tib neeg uas tag lawm tsis muaj rov qab los.
-Sij Hawm.
-Txoj Sia.
-Lub Caij nyoog thaum tseem hluas.

3 yam ua rau lwm tus tsis pom yus qhov zoo.
-siab luv.
-khav theeb.
-Ntau ncauj.

3 yam txhob tso pov tseg.
-siab dawb.
-txawj xav.
-muaj kev cia siab.

3 Txoj Hmoo pab koj tus kheej

  • Saturday, July 26 2014 @ 08:57 AM CDT
  • Views: 213
Peb leej tib neeg yuav muaj txoj hmoo zoo, yuav tsum muaj peb yam loj loj los sib koom ua ke thiaj muaj txoj hmoo zoo xws li yog: Tus ntsuj neeg, Lub ntuj thiab Daim av.

Tus ntsuj neeg: ib leej tib neeg yuav muaj txoj hmoo zoo yuav tsum: rau siab, txawj txuj ci, kawm txawj kawm ntse thiab nquag.
Ntawm Lub Ntuj: yog txoj hmoo thaum yus tshwm sim yug los ua neeg. Yug tau lub ciaj nyoog zoo, sij hawm zoo, yog ib txoj hmoo los pab koj.
Ntawm Daim Av: yog txoj hmoo ntawm qhov yus nyob rau qhov chaw ntawv xws li yog: vaj tse, chaw ua hauj, chaw nyob chaw pw, chaw khwv noj khwv haus.