xov xwm

Welcome to HmongWorldRadio.com
Saturday, April 19 2014 @ 08:17 PM CDT

Live Broadcast

banner

Unlimited ListenersKoj tuaj yeem pab peb $1 / 1 hlis twg, yuav ua rau peb lub xov tooj cua tshaj xov xwm tau mus ntev ntev heev:


Saib koj tus Phone number seb puas txhawb tau koj

Koj tus Phone# nws tseem ceeb heev rau koj txoj koob txoj
Hmoo. Vim koj nqa nrog nraim koj txhua hnub txhua hmo, nws
thiaj yog ib qho pab txhawb koj txoj hmoo.

Koj tuaj yeem yuav suav koj tus Phone# tau raws li nram no:
piv txwv: 612-345-6789
muab ntxiv li no: 6+1+2+3+4+5+6+7+8+9= (51) lo yog ho muab 5+1= (6), mam li mus saib seb 51 nws hais li cas. 6 mws hais li cas?

Cov zauv 1-9 muaj lub ntsiab lus li nram qab no:

1 = Yog tus ib tsis nyob ua qab ntawm tus twg. Yog tus coj, muaj peev xwm, ntseeg tus kheej, muaj laj lim tswv yim zoo.
2 = Nyob ua txij nkawm tsis muaj hnub sib ncaim. Zoo puav tam li tus nqi lauj, nqi nyiaj nqi kub. Muaj txoj kev xav txawv lwm tus. Yog ib tug kws sau ntawv nyob ywj siab, zoo puav tiam tus nqi lauj npaj cia nqi nyiaj nqi kub.
3 = Yog 3 tug tim tswv tuav pov hwm hauv vaj hauv tsev. Los yog muaj peb yam kev ncaj xws li: Tswv ntuj, Kev ncaj ncees, thiab cov tuav kev ntseeg (hauj sam).
4 = Yog tus zauv rau thawj tug Fuab Tais Suav tiam (Emperor Qin Shi Huang, 221 BC). Phooj ywg nyiam thiab hlub tshua ruaj siab rau. Lwm tus xav cog phooj ywg nrog.
5 = Ua lag luam zoo. Nyob nruab nrab, coj ncaj, yog tus sawv cev rau kev ncaj ncees. Saib lub ntiaj teb rau qhov zoo.
6 = Yog "Yin Yang" 69 poj niam thiab txiv neej. Kev hlub mus tau zoo, puv npo. Ntxim hlub ntxim nyiam, nyiam zoo nkauj zoo nraug.
7 = Yog tus zauv rau 1 lim piam muaj 7 hnub. Yog tus zauv zoo rau kev tis suab tis npe.
8 = Sawv cev rau 8 tus tim tswv tswj nruab ntug. zoo li lo lus meskas no: Infinity. Nplua nuj tsis muaj hnub kawg. Ua lag luam nplua nuj heev.
9 = Vam meej nce qib. Nyiaj puab cev, txuag tau nyiaj zoo. Nyob laus, tsis muaj mob muaj nkeeg.
0 = Ywj Siab ywj ntsws, tsis nyiam leej twg quab yuam. Pheej txoj hmoo, poob lawm los rov sim dua tshiab tsis muaj hnub txom nyem.

(to be continue)

3HmongTV

3HmongTV