Kevxavtiam21 - Unlimited Listeners

Tunein Player

Learn More

HTML5 PlayerVam Yaj Lis hais xov xwm txhua hmo thaum 8:00 PM tsaus ntuj sab qaum teb lub sij hawm.

"YOG SIV PHONE MLOOG, TOS LI 45 FEEB (SECONDS)MAM NROV"

xov xwm Home
Home xov xwm

Flash Player

Hu Phone mloog: # 206-402-0650Yog koj hu tsis tau mloog lawm, mus install lub App no es ho sim hu tuaj mloog. Nias ntawm daim dua saum toj no mus.

Lub sij hawm muaj raws li hauv qab no:

  • Vam Yaj Lis:Hais xov xwm M-F 8:00 pm Central Timet
  • Xf. Qhia Vaj Tswv:
  • Hais Dab Neeg.
  • Tham Tswv Yim.
  • Hais kwv txhiaj.
  • Qhia tshauj ntsuab Hmoob.

Peb zoo siab txais tos koj tuaj koom peb kev sib tham, hais dab neeg, qhia Vaj Lug Kub thiab ntau yam. Xov tooj cua Kevxavtiam21 yog koj lub. Lub zog yog koj ua tus txhawb. Peb thov caw koj tuaj koom peb. Ua tsaug!


Comment Box is loading comments...

Sau Lus:
Caw koj sau lus tseg rau ntawm no. Peb cov qhua tuaj mloog peb xov tooj cua thiab cov tuav hauvj lwm hauv no mam li tuaj saib. Txhob ua siab deb, yog koj muaj lag luam xav tso rau ntawm peb cov Vas Sab no. Thov caw koj hu rau peb los yog email mus rau peb tau. Peb zoo siab yuav tso koj daim business card rau ntawm no thiab qhia txog koj li lag luam cia rau hauv peb lub xov tooj cua.

app
Install HmonWorldRadio App on your phone

Yog koj lub phone tsis yog Apple Iphone, Koj tuaj yeem mus hauv Google Play es install HmongFreedom lub App no rau hauv koj lub Android phone kom nws yooj yim rua koj tuaj mloog Vaj Yaj xov xwm tau txhua hmo yooj yim hauv no. Lub App no yog tsim los rau Android phone nawb. Peb tseem npaj tsim kom tau rau hauv IPhone ib yam. Ua tsaug