Kevxavtiam21 - Unlimited Listeners

Tunein Player

Learn More

HTML5 Player


Vam Yaj Lis hais xov xwm txhua hmo thaum 8:00 PM tsaus ntuj sab qaum teb lub sij hawm.

xov xwm Home
Home xov xwm

Learn More

Flash Player

Hu Phone mloog: # 206-402-0650Learn More

Lub sij hawm muaj raws li hauv qab no:

  • Vam Yaj Lis:Hais xov xwm M-F 8:00 pm Central Timet
  • Xf. Qhia Vaj Tswv:
  • Hais Dab Neeg.
  • Tham Tswv Yim.
  • Hais kwv txhiaj.
  • Qhia tshauj ntsuab Hmoob.

Peb zoo siab txais tos koj tuaj koom peb kev sib tham, hais dab neeg, qhia Vaj Lug Kub thiab ntau yam. Xov tooj cua Kevxavtiam21 yog koj lub. Lub zog yog koj ua tus txhawb. Peb thov caw koj tuaj koom peb. Ua tsaug!


Comment Box is loading comments...

Sau Lus:
Caw koj sau lus tseg rau ntawm no. Peb cov qhua tuaj mloog peb xov tooj cua thiab cov tuav hauvj lwm hauv no mam li tuaj saib. Txhob ua siab deb, yog koj muaj lag luam xav tso rau ntawm peb cov Vas Sab no. Thov caw koj hu rau peb los yog email mus rau peb tau. Peb zoo siab yuav tso koj daim business card rau ntawm no thiab qhia txog koj li lag luam cia rau hauv peb lub xov tooj cua.

Name: Marie Vue
Phone: 530-392-xxxx
Email: marie.hawj@gmail.com
Message:
Nyob zoo

Ntawm no yog kuv thov kev pab, vim kuv txiv tso peb tseg tau yuav muaj ob xyoos no. Nws xiam thaum lub July 4, 2014 lawm, tabsis nws tshuav peb tug muam yawmyij nyob rau sab tebchaws Thaib.

Tau yuav muaj ob xyoos no, kuv nrhiav kuv cov phauj thiab yawg laus uas nyob rau Thaibteb. Thov txim uas kuv tsis paub lawv cov npe zoo thiab tabsis raws li kuv nco tau, kuv cov phauj hu ua:

1. Phauj Mim thiab Yawglaus NyiajHwm Xyooj
2. Phauj Liav
3. Phauj Zuag

Kuv xav nrhiav lawv sai vim kuv xav ntsib los yog xav nrog lawv tham, vim kuv txiv yog lawv ib leeg nus xwb. Yog leejtwg paub txog lawv, paub lawv nyob qhovtwg, thov hu qhia rau kuv. Kuv tus xovtooj yog: (530) 392-xxxx.

Ua Tsaug.