Wednesday, July 23 2014 @ 04:35 AM CDT

Cov Pab Txhawb

Sponsors

Who's Online

Guest Users: 2

User Functions

Login

Peb Cov Vasab


xov xwm   Home   Home   xov xwm     

Live Broadcast

banner

Unlimited ListenersSaib koj tus Phone number seb puas txhawb tau koj

  • Saturday, January 04 2014 @ 11:48 AM CST
  • Views: 671
Koj tus Phone# nws tseem ceeb heev rau koj txoj koob txoj
Hmoo. Vim koj nqa nrog nraim koj txhua hnub txhua hmo, nws
thiaj yog ib qho pab txhawb koj txoj hmoo.

Koj tuaj yeem yuav suav koj tus Phone# tau raws li nram no:
piv txwv: 612-345-6789
muab ntxiv li no: 6+1+2+3+4+5+6+7+8+9= (51) lo yog ho muab 5+1= (6), mam li mus saib seb 51 nws hais li cas. 6 mws hais li cas?

Cov zauv 1-9 muaj lub ntsiab lus li nram qab no:

1 = Yog tus ib tsis nyob ua qab ntawm tus twg. Yog tus coj, muaj peev xwm, ntseeg tus kheej, muaj laj lim tswv yim zoo.
2 = Nyob ua txij nkawm tsis muaj hnub sib ncaim. Zoo puav tam li tus nqi lauj, nqi nyiaj nqi kub. Muaj txoj kev xav txawv lwm tus. Yog ib tug kws sau ntawv nyob ywj siab, zoo puav tiam tus nqi lauj npaj cia nqi nyiaj nqi kub.
3 = Yog 3 tug tim tswv tuav pov hwm hauv vaj hauv tsev. Los yog muaj peb yam kev ncaj xws li: Tswv ntuj, Kev ncaj ncees, thiab cov tuav kev ntseeg (hauj sam).
4 = Yog tus zauv rau thawj tug Fuab Tais Suav tiam (Emperor Qin Shi Huang, 221 BC). Phooj ywg nyiam thiab hlub tshua ruaj siab rau. Lwm tus xav cog phooj ywg nrog.
5 = Ua lag luam zoo. Nyob nruab nrab, coj ncaj, yog tus sawv cev rau kev ncaj ncees. Saib lub ntiaj teb rau qhov zoo.
6 = Yog "Yin Yang" 69 poj niam thiab txiv neej. Kev hlub mus tau zoo, puv npo. Ntxim hlub ntxim nyiam, nyiam zoo nkauj zoo nraug.
7 = Yog tus zauv rau 1 lim piam muaj 7 hnub. Yog tus zauv zoo rau kev tis suab tis npe.
8 = Sawv cev rau 8 tus tim tswv tswj nruab ntug. zoo li lo lus meskas no: Infinity. Nplua nuj tsis muaj hnub kawg. Ua lag luam nplua nuj heev.
9 = Vam meej nce qib. Nyiaj puab cev, txuag tau nyiaj zoo. Nyob laus, tsis muaj mob muaj nkeeg.
0 = Ywj Siab ywj ntsws, tsis nyiam leej twg quab yuam. Pheej txoj hmoo, poob lawm los rov sim dua tshiab tsis muaj hnub txom nyem.

(to be continue)

Siv Av los ua Vaj ua Tsev nyob

  • Sunday, September 08 2013 @ 10:38 AM CDT
  • Views: 1,152

   

Video 1  Video 2  Nias 2 qho video no mus saib tau rau hauv Youtube.

Kev siv Av los ua vaj ua tsev kuj tsis yog tias ib haiv neeg thiaj txawj siv xwb.  Txhua haiv neeg puav leej txawj siv tag nrho.  Nias cov duab saum noj no mus saib thiab tshawb tau.   Kev siv Av los ua tsev nws nyob ntev heev, tuaj yeem nyob txog txhiab xyoo.  

Hauv qab no yog txheej txheem kev ua Tsev Av:

1. Ntsuas seb yuav ua lub tsev zoo li cas, hom tsev twg.
2. Xaiv qhov chaw ua tsev. (txhob ua tsev Av rau hauv kwj ha, hav zawj uas ntxim muaj dej nyab taw ntsa tau. Yog xav ua tsev rau hauv hav zawj, yuav tau txhub av ntxiv kom siab, pheej Av kom sib txig zos thiaj tsis pob)
3. Xaiv cov Av los ua tsev. (muab ib khob dej, tso dej txog ib nrab khob. muab ib me nyuam hau diav ntsev do rau hauv. Mam mub cov Av li 1/4 ntawm ib khob coj los do nrog khob dej. Cia li 15 -30(minutes) ntiag tiv. Saib kom cov XuabZeb tog rau hauv qab khob ntawv txhob ntau dua cov Av. Yog xuabzeb ntau lawm, kom ntxiv Av nplaum rau, yog Av ntau lawm, kom ntxiv xuabzeb rau.
4. Kev muab Av los puab ua ib tawm.  Muab ntoo los ntsia ua ntau ntau kem, ib kem Dav li 8 ntiv, Ntev li 16 ntiv, Tuab li 3 nti. npaj hlau, thoob dej, pob tawb, ntoo kuam, - Txheej txheem muaj xws li no:
-Khawb Av kom phom. Muab dej los tov, tsuj kom ua Av nkos. Tom qab ntawv mam muab hmoov xua coj los tov nrog, rov tsuj kom Xua, Av thiab Dej nyob ua ke. Yog koj tsuj pom hneev taw me ntsis ces zoo, yog tsuj es cov av rov los nqawm tag, txhais tias Av nkos dhau lawm, rov muab xua los tso ntxiv. Tom qab ntawv muab dej ntub cov kem Ntoo tso, mam muab cov Av daus rau hauv Thoob coj los tso rau hauv cov Kem Ntoo.