Hmong vientiane Tour

Available

Qhov chaw no tseem seem rau koj tso koj qhov lag luam qhia rau peb ib tsoom Hmoob sawv daws. Sau ntawv los yog hu mus rau peb tau.


Main Menu

Lub sij hawm muaj raws li hauv qab no:

  • Vam Yaj Lis:Hais xov xwm M-F 8:00 pm Central Timet
  • Xf. Qhia Vaj Tswv:
  • Hais Dab Neeg.
  • Tham Tswv Yim.
  • Hais kwv txhiaj.
  • Qhia tshauj ntsuab Hmoob.

Peb zoo siab txais tos koj tuaj koom peb kev sib tham, hais dab neeg, qhia Vaj Lug Kub thiab ntau yam. Xov tooj cua Kevxavtiam21 yog koj lub. Lub zog yog koj ua tus txhawb. Peb thov caw koj tuaj koom peb. Ua tsaug!

Sau Lus Tseg

Caw koj sau lus tseg rau ntawm no. Peb cov qhua tuaj mloog peb xov tooj cua thiab cov tuav hauvj lwm hauv no mam li tuaj saib. Txhob ua siab deb, yog koj muaj lag luam xav tso rau ntawm peb cov Vas Sab no. Thov caw koj hu rau peb los yog email mus rau peb tau. Peb zoo siab yuav tso koj daim business card rau ntawm no thiab qhia txog koj li lag luam cia rau hauv peb lub xov tooj cua.


app
Install HmonWorldRadio App on your phone

Yog koj install peb lub App qub dhau los lawm. Koj tuaj yeej muab tshem tawj, es nia ntawm daim duab no mus install lub tshiab rau nws thiaj tsis muaj cov Ads los rau koj thaum koj tuaj mloog peb xov tooj cua. Ua tsaug!